Маалыматтык кампаниялар

Юнисон Group калк арасында жана электр энергия керектөөчүлөргө түшүндүрүү менен маалымат жеткизүүгө абдан чоң маани берет. Жалпысынан, электр энергия ресурстары жетишпестигин, айыл жергесиндеги жакырчылык, айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн төмөнкү натыйжалуулугу, калк арасында ар кандай оорулардын өсүү темптери коркунучту деңгелде болгону жана көпчүлүк элдин каржылык сабатсыздык төмөн болгондуктан түздөн-түз диалог өзгөчө маанилүү.Биздин тажрыйбадан коом ичинде көптөгөн суроолор боюнча маалымат жетишпестиги билинип, ошондуктан көптөгөн маалыматтык демилгелер жарандар тарабынан позитивдүү кабыл алынды. Мисалы “Үшүбө, Кыргызстан” маалымат компаниясынын ийгиликтүү тажрыйбасы, же Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасынын техникалык колдоосу, же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын каржылык сабаттуулук боюнча лекциялары  үзгүлтүксүз маалыматтын керектигин, актуалдуулугун далилдөөдө.

  • Энергия керектөөчүлөр үчүн портал (energy.unison.kg)
  • Айыл жергесинде жашылдандыруу компонентин үйрөтүү, 2016 ж.
  • Кыргыз Республикасынын билим берүү имараттарынын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу, 2016 ж.
  • E-Bilim маалымат туру. 2015 ж. 
  • “Үшүбө, Кыргызстан-2” маалымат компаниясы 2015-2016 жылдары.